Váže­ní čle­no­via Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť, o. z.,

prá­ve nám z tla­čiar­ne doda­li novú kni­hu o Hnil­čí­ku pod náz­vom „Hnil­čík, sprie­vod­ca tajom­stva­mi pod­ze­mia“. Kaž­dý z čle­nov OZ má nárok na jeden kus pub­li­ká­cie zdar­ma. Môže­te si ho vyz­dvi­hnúť v múzeu Ban­ské­ho skan­ze­nu, ale­bo vyžia­dať u mňa. Kni­ha bude inak na pre­daj za 19 € (hlbo­ko pod výrob­nú cenu).
Múzej­nú expo­zí­ciu otvá­ra­me 1. mája, vyba­vu­jem na úra­de prá­ce dob­ro­voľ­ní­ka. Pop­ro­sil by som tých z vás, kto­rí máte čas a chuť pris­pieť k našej čin­nos­ti, aby mi nahlá­si­li záu­jem o nedeľ­né služ­by v múzeu (od 9.00 do 16.00 hod.). Uví­tam aj uve­de­nie kon­krét­nych dátu­mov, pod­ľa mož­nos­tí aspoň 2 x za leto (od 1.5. do 30. 10.).

Všet­kých pozdra­vu­je Marián Jančura 

 

Roz­ší­re­nie múzej­nej expozície 

Občian­ske zdru­že­nie Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť pri­pra­vu­je roz­ší­re­nie múzej­nej expo­zí­cie Ban­ské­ho skan­ze­nu Hnil­čík do nových priestorov.

V miest­nos­ti bude umiest­ne­ná časť veno­va­ná etno­gra­fic­kým témam – zaria­de­niu a vyba­ve­niu domác­nos­ti našich pred­kov, spra­co­va­niu potra­vín a spra­co­va­niu textilu.

K dis­po­zí­cii je dosta­toč­ný počet výstav­ných arte­fak­tov, daro­va­ných občan­mi obce obci. Cie­ľom je pred­sta­viť náv­štev­ní­kom múzej­nej expo­zí­cie mate­riál­nu kul­tú­ru našich pred­kov, spô­sob ich živo­ta a krásu 

pred­me­tov den­nej potre­by, vyrá­ba­ných ľudo­vý­mi reme­sel­ník­mi, ale­bo aj svojpomocne.

 

[envi­ra-gal­le­ry id=„274“]