Pri náv­šte­ve Ban­ské­ho skan­ze­nu sa môže­te obo­zná­miť s his­tó­ri­ou baníc­tva vo význam­ných hnil­číc­kych rud­ných poliach Roz­to­ky, Grét­la a Bindt. Tunaj­šie žil­né ložis­ká želez­nej, mede­nej a strie­bor­nej rudy pat­ri­li medzi naj­dô­le­ži­tej­šie počas mno­hých stá­ro­čí. Spiš­ská mede­ná ruda bola vyni­ka­jú­cim obchod­ným artik­lom, kto­rý v 14., 15., a potom v 18. a 19. sto­ro­čí ovlá­da­la trhy v celej Euró­pe. V 19. a 20. sto­ro­čí tunaj­šie závo­dy nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v Bin­te a Roz­to­kách pre­slá­vi­li baníc­tvo želez­ných rúd.

Baníc­tvo nám v hnil­číc­kom kata­stri zane­cha­lo počet­né tech­nic­ké i sta­veb­né pamiat­ky, kto­ré môže­te počas náv­šte­vy náš­ho skan­ze­nu uvidieť.

Pat­ria sem:

  • por­tá­ly štôl­ní z 18. a 19. sto­ro­čia vybu­do­va­né do lome­ných oblú­kov z nasu­cho kla­de­ných  kamen­ných blo­kov – pod­zem­ná „goti­ka“,
  • are­ál auten­tic­kých správ­nych a obyt­ných budov býva­lé­ho ban­ské­ho závo­du v Roztokách,
  • býva­lé správ­ne a obyt­né budo­vy z dru­hej polo­vi­ce 19. sto­ro­čia ban­ské­ho závo­du v Bindte
  • ruiny úprav­ne a pra­žiar­ne želez­nej rudy v Bindte,
  • zbyt­ky želez­níc a mos­tov ban­ských želez­níc Mar­ku­šov­ce – Bindt a Mar­ku­šov­ce – Roztoky,
  • počet­né dre­ve­ni­ce – obyd­lia baní­kov.

Môže­te sa prejsť po náuč­ných chod­ní­koch, kto­ré tvoria:

  • Tra­sa A Jero­hu­ta – Roztoky
  • Tra­sa B Bindt,
  • Tra­sa C sever­ným Hnil­čí­kom Kira – Štol­vek – Suchá hora – Grét­la – Fur­ma­nec s nád­her­ný­mi výhľad­mi na sever­ný Spiš
  • Tra­sa D náuč­né­ho chod­ní­ka Údo­lím Želez­né­ho potoka

Oko­lie Hnil­čí­ka ponú­ka aj zau­jí­ma­vé turis­tic­ké a cyk­lo­tu­ris­tic­ké tra­sy, ale­bo aj .…