Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť

Od roku 2003 pôsobí v obci Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť. Vzniklo s cieľom pomôcť miestnej samospráve pri napĺňaní hospodárskeho a kultúrneho rozvoja obce. Svoj záujem sústreďuje do sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Snahou je využiť miestny potenciál: prírodné prostredie vhodné na zimné športy, vidiecku a poznávaciu turistiku, atď. Združenie tiež skúma historické súvislosti vývoja miestneho osídlenia, najmä baníctva.

Z doterajšej činnosti:

 

V rokoch 2006 -2007

 • Realizácia projektu „Vzdelávacie centrum obce Hnilčík“, financovaného z  eurofondového Fondu sociálneho rozvoja .
 • Uskutočnenie projektu „Vzdelávací program Budúcnosť“, financovaný z Fondu sociálneho rozvoja.
 • Projekt Podpora komunitnej spolupráce – budovanie drobných stavieb v obci Hnilčík, realizácia  stavby Čakárne na autobusových zastávkach v obci Hnilčík, (dotácia z Fondu sociálneho rozvoja, program Rozvoj lokálnej infraštruktúry),
 • Vydanie monografie Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi (autor M. Jančura).

 

V roku 2008

 • Druhé krajšie vydanie publikácie Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi
 • Začiatok realizácie dlhodobého projektu Rekonštrukcia objektov spojených s baníckou tradíciou – banský skanzen v Hnilčíku a ochrana pamiatok po banskej činnosti.

 

V rokoch 2009-2010

 • Budovanie náučných montánnych chodníkov – trasa A Roztoky a trasa B Údolím Železného potoka.
 • Účasť na budovaní trasy celoslovenského projektu Slovenská banská cesta (tabuľa na Kire).

 

V roku 2011

 • Realizácia projektu Podzemná gotika – inventarizácia a prieskum pamiatkovej hodnoty banských diel v Hnilčíku. Vydanie správy. Publikácia Podzemná gotika (inventarizácia a výskum historických banských štôlní v Hnilčíku) o rozsahu 244 strán s veľkým množstvom mapových reprodukcií (vrátane máp, ktoré vznikli zameraním niektorých prístupných banských diel), vyšla v r. 2012
 • Organizácia seminára na tému František Hadri-Drevenický – významná osobnosť Spiša. Vydanie zborníka prednášok z tohto seminára. Inštalácia pamätnej tabule na fare.

 

V roku 2012 –2013

 • Realizácia projektu financovaného z Karpatskej nadácie pod názvom Banský skanzen v Hnilčíku – zriadenie a otvorenie stálej muzeálnej expozície v bývalej škole a sprístupnenie štôlne Ľudmila pre verejnosť
 • 2012 – Realizácia projektu pomocou prostriedkov Nadácie Orange Za podzemnou gotikou (náučné chodníky v Hnilčíku) – vybudovanie náučného chodníka – trasa B Bindt.
 • Spolupráca s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s obcou Hnilčík pri pamiatkovej ochrane banských pamiatok v Hnilčíku, do pamiatkovej ochrany Slovenský pamiatkový úrad zahrnul budovu bývalej správy banského závodu v Roztokách, budovu terajšieho Banského múzea a škôlky,  pripravovala sa ochrana liatinového centrálneho kríža v Bindte a zvona (resp. zvonice) v Bindte.
 • Dňa 29.2.2012 zaslanie návrhu na zapísanie banských technických pamiatok Podzemná gotika – súbor historických banských diel v obci Hnilčík medzi národné kultúrne pamiatky  na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.
 • 25.8.2012 organizovaná  zbierku starých baníckych, remeselníckych, etnografických predmetov a nástrojov medzi občanmi na Hnilčíku

 

V 2013

 • vypracovanie Zriaďovacej listiny múzejnej expozície, žiadosť podaná na Slovenské národne múzeum Martin o registráciu múzejnej expozície histórie baníctva v rámci Banského skanzenu v Hnilčíku. Ako partner zriaďovateľa OZ prevzalo  na seba povinnosti pri evidencii múzejných exponátov a ich spracovaní, nadobúdaní nových expozičných predmetov a ich výskume.
 • 25. mája 2013 slávnostne otvorenie Banského skanzenu – priestory múzea a štôlňu Ľudmila za prítomnosti pozvaných hostí a zástupcov Karpatskej nadácie. V priestoroch múzea sme zriadili kanceláriu (vybavenú nábytkom, počítačom) a depozit múzejných artefaktov.

 

V roku 2014 – 2015  

 • Dobudovanie múzejnej expozície Banského skanzenu, doplnenie vystavovaných predmetov z darov občanov Hnilčíka.
 • Zavedenie stálej služby v múzeu s odborným sprievodom.
 • Prebudovanie interiéru múzejnej expozície pomocou regálov získaných od Múzea Spiša.

 

V roku 2015

 • Spolu s obecným zastupiteľstvom zorganizované  oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Hnilčíku, na ktoré boli pozvaní všetci občania obce.
 • Zorganizovanie vedeckej konferencie na tému Hnilčík minulý, súčasný a budúci, vydanie zborníka prednášok, na ktorom participovali aj členovia OZ.
 • Zriadenie výstavy a potom stálej expozície fotografií Miloša Greisela na schodisku múzea Banského skanzenu.

 

V roku 2016

 • Skanzen v Hnilčíku bol zaradený medzi exkurzné miesta 9. stretnutia banských miest a obci Slovenska – 16 záujemcov o exkurziu spomedzi účastníkov stretnutia  (medzi nimi ho Ing.. Erik Szombathy, predseda združenia slovenských banských spolkov a cechov, ako aj slovenskí, českí a poľskí účastníci stretnutia).
 • V  jarných mesiacoch roku 2016 práce na zveľadení interiéru, najmä prebrúsenie a prelakovanie dlážky, doplnenie regálov a expozícií.
 • Vypracované nové informačné panely pre etnografickú expozíciu s členením na tematické okruhy, upravili a reorganizovali sa príslušné časti zbierok v múzejnej expozícii, vznikli expozície včelárstva a uhliarstva
 • Osadenie vonkajších mrežové dvere na portáli štôlne Ľudmila
 • V spolupráci s OcÚ Hnilčík vypracovaný projekt Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia Kultúrneho domu obce Hnilčík – fotovoltaická elektráreň. Žiadosť bola podaná na Enviromentálny fond l8. 1. 2016
 • V spolupráci s OcÚ Hnilčík vypracovaný Projekt  Oživenie verejného priestranstva v okolí národnej kultúrnej pamiatky v rámci nadácie Ekopolis v programe Zelené oázy. Podané 12. 12, 2016
 • Spolu s OcÚ Hnilčík vypracovaný projekt a podaná žiadosti o nenávratný finančný príspevok v marci 2016 v rámci podopatrenia 7.5 „Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie-rozvoj  vidieckého cestovného ruchu“. Vypracovaný projekt bol konzultovaný s pamiatkármi (národná kultúrna pamiatka) a jeho predmeton bola výmena strešnej krytiny, výmena dažďozvodného systému a niektorých prehnitých drevených stavebných prvkov budovy múzejnej expozície
 • Vypracovanie Programu rozvoja obce Hnilčík na roky 2016 – 2022

 

V roku 2017

 • Realizácia projektu s použitím prostriedkov Nadácie Volkswagen Za podzemnou gotikou – náučné chodníky v Hnilčíku, trasa C“, vybudovanie chodníka trasy C Cechy – Štolvek – Suchá hora – Grétla – Furmanec.
 • V spolupráci s OcÚ Hnilčík  vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov projektu „Návrh kamerového systému pre obec Hnilčík“ a projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“.

 

V roku 2018

 • Vydanie knihy Hnilčík 2, sprievodca podzemnými tajomstvami