Obec Hnilčík

Obec je v súčasnosti tvorená reťazovou zástavbou centrálneho údolia Železného potoka (miestne časti Cechy, Furmanec, Horný Hnilčík, Chotár, Jerohuta) a bočných dolín Zimného potoka (osada Zimná dolina) a Roztockého potoka (osada Roztoky). K obci patrí aj osada Bindt, lokalizovaná v severnom svahu horského chrbta Trubačovca, ako aj izolované sídla typu Štolvek. Názvy jednotlivých miestnych častí sú: Cechy, Štolvek, Furmanec, Grétla, Zimná Dolina, Gezwäng (Pri slobodárni), Sypanec, Putnok, Brežek, Gronec, Pri koscele, Dolka, Chotár, Bindtianska cesta, Šuferland, Jerohuta, Lapková, Bindt, Roztoky, Domky…

Na Hnilčíku žije spolu 550 obyvateľov s priemerným vekom 42,39 roka. Z nich bolo 477 občanov vo veku nad 15 rokov a 62 mladších ako 15 rokov.

Zástavbu obce Hnilčík v minulosti formoval miestny vývoj baníctva, v druhej polovici 19. storočia najmä výstavba veľkých banských závodov v Bindte a v Roztokách. V druhej polovici 20. storočia po prechodnom období novej výstavby obec obyvateľstvo postupne opúšťalo, čo malo aj pozitívny vplyv na zachovanie objektov.

Pamiatky a pozoruhodné objekty obce môžeme triediť do viacerých skupín: prejavy ľudovej architektúry z 19. a 20. storočia (mladšie drevenice, staršie obytné domy postavené z kameňa), kostoly a iné sakrálne pamiatky (kostol Povýšenia sv. kríža, kostol Narodenia panny Márie, kostolík v Bindte, kríže a pomníky, cintoríny), staré hostince na Furmanci, na Chotári, obytné a iné objekty zachované z výstavby areálov banských závodov v Roztokách a v Bindte, relikty banských diel („podzemná gotika“) a dobývok, pingové polia, relikty banských úpravní a pražiarní, sklady výbušnín (prachární), relikty prepravných banských zariadení, dvoch železníc, lanoviek, brémz, staré cesty, staré banské cesty, zvony a zvoničky, zrubové školy v autentickej podobe, objekty bývalých mlynov, opustené kameňolomy.

Pozitívom je, že obec Hnilčík má vypracovanú vlastnú Koncepciu záchrany banských technických pamiatok obce Hnilčík, ktorá vznikla v spolupráci s OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť.