Adre­sa:

Múzejná expozícia: Hnilčík č. 38

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok: ZATVORENÉ
Uto­rok: 13.00 – 17.00 hod.
Stre­da: 13.00 – 17.00 hod.
Štvr­tok: 13.00 – 17.00 hod.
Pia­tok: 13.00 – 17.00 hod.
Sobo­ta: 13.00 – 17.00 hod.
Nede­ľa: 9.00 – 16.00 hod.

Pla­tí pre let­né obdo­bie (1. máj – 31. októ­ber).
Mimo otvá­ra­cích hodín náv­šte­va mož­ná po tele­fo­nic­kom dohovore.

Tele­fón: +421 903 243 349 (Ján Čer­ník), +421 904 630 058 (Marián Jančura)

Tele­fón v prí­pa­de záuj­mu o náv­šte­vu mimo otvá­ra­cie hodi­ny: +421 903 243 349

E‑mail: jancuramarian@​gmail.​com, cernik@​pobox.​sk