Ban­ský skan­zen v Hnilčíku
Ban­ský skan­zen v obci Hnil­čík (okres Spiš­ská Nová Ves) vzni­kol z ini­cia­tí­vy občian­ske­ho zdru­že­nia Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť a s pod­po­rou obec­nej samosprávy.

Skla­dá sa:

  1. z múzej­nej expo­zí­cie umiest­ne­nej v pries­to­roch býva­lej ško­ly v miest­nej čas­ti Jero­hu­ta v blíz­kos­ti síd­la obec­né­ho úradu,
  2. zo štôl­ne Ľud­mi­la (býva­lé­ho skla­du výbuš­nín) sprí­stup­ne­nej verejnosti,
  3. z náuč­ných mon­tán­nych chod­ní­kov – tra­sa A Roz­to­ky, tra­sa D Údo­lím Želez­né­ho poto­ka, tra­sa C Grét­la a tra­sa B Bindt.

Zria­ďo­va­te­ľom Ban­ské­ho skan­ze­nu je obec, par­tne­rom pri príp­ra­ve kon­cepč­né­ho a odbor­né­ho rie­še­nia expo­zí­cie a sprí­stup­ne­nie verej­nos­ti je občian­ske zdru­že­nie Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúcnosť.

Múzej­ná expo­zí­cia je čle­ne­ná na tema­tic­ké cel­ky, zame­ra­né na:

  • his­tó­riu obce Hnil­čík (vývoj miest­nej samosprá­vy, far­nos­ti, miest­ne mly­nár­stvo, ochot­níc­ke divad­lo, význam­né osob­nos­ti obce),
  • etno­gra­fiu, nehmot­né a mate­riál­ne dedič­stvo predkov,
  • geolo­gic­kú stav­bu a živú prírodu,
  • his­tó­riu baníc­tva a spra­co­va­nia miest­nych rúd.

His­tó­ria vzni­ku Ban­ské­ho skanzenu
V roku 2012 sa občian­ske­mu zdru­že­niu Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť poda­ri­lo pre­sa­diť pro­jekt a zís­kať dotač­né pros­tried­ky z Kar­pat­skej nadá­cie, spra­vo­va­nej spo­loč­nos­ťou USS Koši­ce. Pro­jekt sa nazý­val „Baníc­ky skan­zen v Hnil­čí­ku“ a jeho záme­rom bolo zria­diť v čas­ti dre­ve­nej jed­no­pod­laž­nej budo­vy býva­lej ško­ly (vo vlast­níc­tve obce Hnil­čík) malú múzej­nú expo­zí­ciu a záro­veň adap­to­vať men­šiu štôl­ňu Ľud­mi­la (pôvod­ne sklad výbuš­nín) z kon­ca 19.storočia pre zria­de­nie pod­zem­nej ban­skej expo­zí­cie a sprí­stup­niť ju verejnosti.

Prá­ce na pro­jek­te rea­li­zo­va­li čle­no­via občian­ske­ho zdru­že­nia na báze dob­ro­voľ­nej čin­nos­ti za pod­po­ry obec­nej samosprá­vy a dokon­či­li ich ku kon­cu roka 2012.

V múzej­nej expo­zí­cii sú vysta­vo­va­né pred­me­ty, kto­ré sme zís­ka­li pre­važ­ne zbe­rom medzi občan­mi Hnil­čí­ka for­mou daro­va­cích, ale­bo zápo­žič­ných zmlúv.

Budo­va múzej­nej expozície
Bola posta­ve­ná v roku 1937 v miest­nej čas­ti Jero­hu­ta a pôvod­ne slú­ži­la ako ško­la až do roku 1972. Stav­bu posta­vi­la obec Hnil­čík svoj­po­moc­ne na obec­nom pozemku.

Na stav­bu ško­ly sa pou­ži­lo daro­va­né dre­vo od rodín Wag­ne­rov­cov, Zaja­cov­cov, Karch­ňá­kov­cov a Matú­šov­cov. Počas 2. sve­to­vej voj­ny v budo­ve síd­lil notár­sky úrad.

V posled­nom obdo­bí tu síd­li v prí­zem­nej čas­ti mater­ská škola.

Budo­va je cen­ná pre ori­gi­nál­ne sta­veb­né rie­še­nie, inšpi­ro­va­né archi­tek­tú­rou byto­vých domov býva­lej koló­nie ban­ské­ho závo­du v Roz­to­kách a je chrá­ne­ná ako národ­ná kul­túr­na pamiatka.