Náuč­né mon­tán­ne chodníky

Pri náv­šte­ve obce Hnil­čík si môže­te vybrať a prejsť sa po náuč­ných chod­ní­koch, kto­ré tvoria:

 • tra­su A v miest­nych čas­tiach Jero­hu­ta – Roz­to­ky,
 • tra­su B v pôvab­nej miest­nej loka­li­te Bindt,
 • tra­su C v sever­nom Hnil­čík v loka­li­tách Kira – Štol­vek – Suchá hora – Grét­la – Fur­ma­nec s nád­her­ný­mi výhľad­mi na sever­ný Spiš,
 • tra­su D náuč­né­ho chod­ní­ka vedú­cu kľu­ka­tou osou Údo­lia Želez­né­ho potoka.

Oko­lie Hnil­čí­ka ponú­ka aj zau­jí­ma­vé turis­tic­ké a cyk­lo­tu­ris­tic­ké tra­sy, ale­bo aj neza­bud­nu­teľ­né pre­chádz­ky pek­nou prírodou.

Čo môže­te vidieť
Pri náv­šte­ve trás náuč­ných chod­ní­kov sa môže­te obo­zná­miť s his­tó­ri­ou baníc­tva vo význam­ných hnil­číc­kych rud­ných poliach Roz­to­ky, Grét­la a Bindt. Tunaj­šie žil­né ložis­ká želez­nej, mede­nej a strie­bor­nej rudy pat­ri­li medzi naj­dô­le­ži­tej­šie v regi­ó­ne Spiš počas mno­hých stá­ro­čí. Spiš­ská mede­ná ruda bola vyni­ka­jú­cim obchod­ným artik­lom, kto­rý v 14., 15. a potom v 18. a 19. sto­ro­čí ovlá­da­la trhy v celej Euró­pe. V 19. a 20. sto­ro­čí tunaj­šie závo­dy nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v Bin­te a Roz­to­kách pre­slá­vi­li baníc­tvo želez­ných rúd.

Baníc­tvo nám v hnil­číc­kom kata­stri zane­cha­lo počet­né tech­nic­ké i sta­veb­né pamiatky,ktoré sa ponú­ka­né tra­sy náuč­ných chod­ní­kov sna­žia pri­blí­žiť návštevníkom.

Okrem iné­ho sem patria:

 • por­tá­ly štôl­ní z 18. a 19. sto­ro­čia vybu­do­va­né z nasu­cho kla­de­ných kamen­ných blo­kov do lome­ných oblú­kov – pre nás pod­zem­ná „goti­ka“,
 • are­ál auten­tic­kých správ­nych a obyt­ných budov býva­lé­ho ban­ské­ho závo­du v Roztokách,
 • býva­lé správ­ne a obyt­né budo­vy ban­ské­ho závo­du v Bind­te z dru­hej polo­vi­ce 19. storočia
 • ruiny úprav­ne a pra­žiar­ne želez­nej rudy v Bindte,
 • auten­tic­ké objek­ty skla­dov strel­né­ho pra­chu pou­ží­va­né­ho v baniach,
 • ban­ská zvo­nič­ka v Bindte,
 • zbyt­ky želez­nič­ných telies a mos­tov ban­ských želez­níc Mar­ku­šov­ce – Bindt a Mar­ku­šov­ce – Roztoky,
 • počet­né dre­ve­ni­ce – obyd­lia baníkov.