Občian­ske zdru­že­nie Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúcnosť

Od roku 2003 pôso­bí v obci Občian­ske zdru­že­nie Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť. Vznik­lo s cie­ľom pomôcť miest­nej samosprá­ve pri napĺňa­ní hos­po­dár­ske­ho a kul­túr­ne­ho roz­vo­ja obce. Svoj záu­jem sústre­ďu­je do sociál­nych, vzde­lá­va­cích a kul­túr­nych akti­vít. Sna­hou je využiť miest­ny poten­ciál: prí­rod­né pro­stre­die vhod­né na zim­né špor­ty, vidiec­ku a pozná­va­ciu turis­ti­ku, atď. Zdru­že­nie tiež skú­ma his­to­ric­ké súvis­los­ti vývo­ja miest­ne­ho osíd­le­nia, naj­mä baníctva.

Z dote­raj­šej čin­nos­ti:

 

V rokoch 2006 -2007

 • Rea­li­zá­cia pro­jek­tu „Vzde­lá­va­cie cen­trum obce Hnil­čík“, finan­co­va­né­ho z  euro­fon­do­vé­ho Fon­du sociál­ne­ho rozvoja .
 • Usku­toč­ne­nie pro­jek­tu „Vzde­lá­va­cí prog­ram Budúc­nosť“, finan­co­va­ný z Fon­du sociál­ne­ho rozvoja.
 • Pro­jekt Pod­po­ra komu­nit­nej spo­lu­prá­ce – budo­va­nie drob­ných sta­vieb v obci Hnil­čík, rea­li­zá­cia  stav­by Čakár­ne na auto­bu­so­vých zastáv­kach v obci Hnil­čík, (dotá­cia z Fon­du sociál­ne­ho roz­vo­ja, prog­ram Roz­voj lokál­nej infraštruktúry),
 • Vyda­nie mono­gra­fie Hnil­čík, sprie­vod­ca mies­to­pi­som a ľud­ský­mi osud­mi (autor M. Jančura).

 

V roku 2008 

 • Dru­hé kraj­šie vyda­nie pub­li­ká­cie Hnil­čík, sprie­vod­ca mies­to­pi­som a ľud­ský­mi osudmi
 • Začia­tok rea­li­zá­cie dlho­do­bé­ho pro­jek­tu Rekon­štruk­cia objek­tov spo­je­ných s baníc­kou tra­dí­ci­ou – ban­ský skan­zen v Hnil­čí­ku a ochra­na pamia­tok po ban­skej čin­nos­ti.

 

V rokoch 2009–2010

 • Budo­va­nie náuč­ných mon­tán­nych chod­ní­kov – tra­sa A Roz­to­ky a tra­sa B Údo­lím Želez­né­ho potoka.
 • Účasť na budo­va­ní tra­sy celo­slo­ven­ské­ho pro­jek­tu Slo­ven­ská ban­ská ces­ta (tabu­ľa na Kire).

 

V roku 2011

 • Rea­li­zá­cia pro­jek­tu Pod­zem­ná goti­ka – inven­ta­ri­zá­cia a pries­kum pamiat­ko­vej hod­no­ty ban­ských diel v Hnil­čí­ku. Vyda­nie sprá­vy. Pub­li­ká­cia Pod­zem­ná goti­ka (inven­ta­ri­zá­cia a výskum his­to­ric­kých ban­ských štôl­ní v Hnil­čí­ku) o roz­sa­hu 244 strán s veľ­kým množ­stvom mapo­vých repro­duk­cií (vrá­ta­ne máp, kto­ré vznik­li zame­ra­ním nie­kto­rých prí­stup­ných ban­ských diel), vyšla v r. 2012
 • Orga­ni­zá­cia semi­ná­ra na tému Fran­ti­šek Had­ri-Dre­ve­nic­ký – význam­ná osob­nosť Spi­ša. Vyda­nie zbor­ní­ka pred­ná­šok z toh­to semi­ná­ra. Inšta­lá­cia pamät­nej tabu­le na fare.

 

V roku 2012 –2013

 • Rea­li­zá­cia pro­jek­tu finan­co­va­né­ho z Kar­pat­skej nadá­cie pod náz­vom Ban­ský skan­zen v Hnil­čí­ku – zria­de­nie a otvo­re­nie stá­lej muze­ál­nej expo­zí­cie v býva­lej ško­le a sprí­stup­ne­nie štôl­ne Ľud­mi­la pre verejnosť
 • 2012 – Rea­li­zá­cia pro­jek­tu pomo­cou pros­tried­kov Nadá­cie Oran­ge Za pod­zem­nou goti­kou (náuč­né chod­ní­ky v Hnil­čí­ku) – vybu­do­va­nie náuč­né­ho chod­ní­ka – tra­sa B Bindt.
 • Spo­lu­prá­ca s Pamiat­ko­vým úra­dom Slo­ven­skej repub­li­ky a s obcou Hnil­čík pri pamiat­ko­vej ochra­ne ban­ských pamia­tok v Hnil­čí­ku, do pamiat­ko­vej ochra­ny Slo­ven­ský pamiat­ko­vý úrad zahr­nul budo­vu býva­lej sprá­vy ban­ské­ho závo­du v Roz­to­kách, budo­vu teraj­šie­ho Ban­ské­ho múzea a škôl­ky,  pri­pra­vo­va­la sa ochra­na lia­ti­no­vé­ho cen­trál­ne­ho krí­ža v Bind­te a zvo­na (resp. zvo­ni­ce) v Bindte.
 • Dňa 29.2.2012 zasla­nie návrhu na zapí­sa­nie ban­ských tech­nic­kých pamia­tok Pod­zem­ná goti­ka – súbor his­to­ric­kých ban­ských diel v obci Hnil­čík medzi národ­né kul­túr­ne pamiat­ky  na Pamiat­ko­vý úrad SR, Ces­ta na Čer­ve­ný most 6, 814 06 Bratislava.
 • 25.8.2012 orga­ni­zo­va­ná  zbier­ku sta­rých baníc­kych, reme­sel­níc­kych, etno­gra­fic­kých pred­me­tov a nástro­jov medzi občan­mi na Hnilčíku

 

V 2013

 • vypra­co­va­nie Zria­ďo­va­cej lis­ti­ny múzej­nej expo­zí­cie, žia­dosť poda­ná na Slo­ven­ské národ­ne múze­um Mar­tin o regis­trá­ciu múzej­nej expo­zí­cie his­tó­rie baníc­tva v rám­ci Ban­ské­ho skan­ze­nu v Hnil­čí­ku. Ako par­tner zria­ďo­va­te­ľa OZ pre­vza­lo  na seba povin­nos­ti pri evi­den­cii múzej­ných expo­ná­tov a ich spra­co­va­ní, nado­bú­da­ní nových expo­zič­ných pred­me­tov a ich výskume.
 • 25. mája 2013 sláv­nost­ne otvo­re­nie Ban­ské­ho skan­ze­nu – pries­to­ry múzea a štôl­ňu Ľud­mi­la za prí­tom­nos­ti pozva­ných hos­tí a zástup­cov Kar­pat­skej nadá­cie. V pries­to­roch múzea sme zria­di­li kan­ce­lá­riu (vyba­ve­nú nábyt­kom, počí­ta­čom) a depo­zit múzej­ných artefaktov.

 

V roku 2014 – 2015 

 • Dobu­do­va­nie múzej­nej expo­zí­cie Ban­ské­ho skan­ze­nu, dopl­ne­nie vysta­vo­va­ných pred­me­tov z darov obča­nov Hnilčíka.
 • Zave­de­nie stá­lej služ­by v múzeu s odbor­ným sprievodom.
 • Pre­bu­do­va­nie inte­ri­é­ru múzej­nej expo­zí­cie pomo­cou regá­lov zís­ka­ných od Múzea Spiša.

 

V roku 2015

 • Spo­lu s obec­ným zastu­pi­teľ­stvom zor­ga­ni­zo­va­né  osla­vy 700. výro­čia prvej písom­nej zmien­ky o Hnil­čí­ku, na kto­ré boli pozva­ní všet­ci obča­nia obce.
 • Zor­ga­ni­zo­va­nie vedec­kej kon­fe­ren­cie na tému Hnil­čík minu­lý, súčas­ný a budú­ci, vyda­nie zbor­ní­ka pred­ná­šok, na kto­rom par­ti­ci­po­va­li aj čle­no­via OZ.
 • Zria­de­nie výsta­vy a potom stá­lej expo­zí­cie foto­gra­fií Milo­ša Gre­i­se­la na scho­dis­ku múzea Ban­ské­ho skan­ze­nu.

 

V roku 2016

 • Skan­zen v Hnil­čí­ku bol zara­de­ný medzi exkurz­né mies­ta 9. stret­nu­tia ban­ských miest a obci Slo­ven­ska – 16 záu­jem­cov o exkur­ziu spo­me­dzi účast­ní­kov stret­nu­tia  (medzi nimi ho Ing.. Erik Szom­bat­hy, pred­se­da zdru­že­nia slo­ven­ských ban­ských spol­kov a cechov, ako aj slo­ven­skí, čes­kí a poľ­skí účast­ní­ci stretnutia).
 • V  jar­ných mesia­coch roku 2016 prá­ce na zve­ľa­de­ní inte­ri­é­ru, naj­mä pre­brú­se­nie a pre­la­ko­va­nie dláž­ky, dopl­ne­nie regá­lov a expozícií.
 • Vypra­co­va­né nové infor­mač­né pane­ly pre etno­gra­fic­kú expo­zí­ciu s čle­ne­ním na tema­tic­ké okru­hy, upra­vi­li a reor­ga­ni­zo­va­li sa prí­sluš­né čas­ti zbie­rok v múzej­nej expo­zí­cii, vznik­li expo­zí­cie vče­lár­stva a uhliarstva
 • Osa­de­nie von­kaj­ších mre­žo­vé dve­re na por­tá­li štôl­ne Ľudmila
 • V spo­lu­prá­ci s OcÚ Hnil­čík vypra­co­va­ný pro­jekt Zní­že­nie ener­ge­tic­kej nároč­nos­ti a rekon­štruk­cia Kul­túr­ne­ho domu obce Hnil­čík – foto­vol­taic­ká elek­trá­reň. Žia­dosť bola poda­ná na Envi­ro­men­tál­ny fond l8. 1. 2016
 • V spo­lu­prá­ci s OcÚ Hnil­čík vypra­co­va­ný Pro­jekt  Oži­ve­nie verej­né­ho prie­s­trans­tva v oko­lí národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky v rám­ci nadá­cie Eko­po­lis v prog­ra­me Zele­né oázy. Poda­né 12. 12, 2016
 • Spo­lu s OcÚ Hnil­čík vypra­co­va­ný pro­jekt a poda­ná žia­dos­ti o nená­vrat­ný finanč­ný prís­pe­vok v mar­ci 2016 v rám­ci podo­pat­re­nia 7.5 „Pod­po­ra na inves­tí­cie do rekre­ač­nej infra­štruk­tú­ry, turis­tic­kých infor­má­cií a do turis­tic­kej infra­štruk­tú­ry malých roz­me­rov na verej­né využi­tie-roz­voj  vidiec­ké­ho ces­tov­né­ho ruchu“. Vypra­co­va­ný pro­jekt bol kon­zul­to­va­ný s pamiat­kár­mi (národ­ná kul­túr­na pamiat­ka) a jeho pred­me­ton bola výme­na streš­nej kry­ti­ny, výme­na daž­ďo­zvod­né­ho sys­té­mu a nie­kto­rých pre­hni­tých dre­ve­ných sta­veb­ných prv­kov budo­vy múzej­nej expozície
 • Vypra­co­va­nie Prog­ra­mu roz­vo­ja obce Hnil­čík na roky 2016 – 2022

 

V roku 2017

 • Rea­li­zá­cia pro­jek­tu s pou­ži­tím pros­tried­kov Nadá­cie Volk­swa­gen Za pod­zem­nou goti­kou – náuč­né chod­ní­ky v Hnil­čí­ku, tra­sa C“, vybu­do­va­nie chod­ní­ka tra­sy C Cechy – Štol­vek – Suchá hora – Grét­la – Furmanec.
 • V spo­lu­prá­ci s OcÚ Hnil­čík  vypra­co­va­nie žia­dos­ti o poskyt­nu­tie finanč­ných pros­tried­kov pro­jek­tu „Návrh kame­ro­vé­ho sys­té­mu pre obec Hnil­čík“ a pro­jek­tu „Rekon­štruk­cia požiar­nej zbroj­ni­ce“.

 

V roku 2018

 • Vyda­nie kni­hy Hnil­čík 2, sprie­vod­ca pod­zem­ný­mi tajomstvami