Obec Hnil­čík

Obec je v súčas­nos­ti tvo­re­ná reťa­zo­vou zástav­bou cen­trál­ne­ho údo­lia Želez­né­ho poto­ka (miest­ne čas­ti Cechy, Fur­ma­nec, Hor­ný Hnil­čík, Cho­tár, Jero­hu­ta) a boč­ných dolín Zim­né­ho poto­ka (osa­da Zim­ná doli­na) a Roz­toc­ké­ho poto­ka (osa­da Roz­to­ky). K obci pat­rí aj osa­da Bindt, loka­li­zo­va­ná v sever­nom sva­hu hor­ské­ho chrb­ta Tru­ba­čov­ca, ako aj izo­lo­va­né síd­la typu Štol­vek. Náz­vy jed­not­li­vých miest­nych čas­tí sú: Cechy, Štol­vek, Fur­ma­nec, Grét­la, Zim­ná Doli­na, Gezwäng (Pri slo­bo­dár­ni), Sypa­nec, Put­nok, Bre­žek, Gro­nec, Pri kos­ce­le, Dol­ka, Cho­tár, Bind­tian­ska ces­ta, Šufer­land, Jero­hu­ta, Lap­ko­vá, Bindt, Roz­to­ky, Domky…

Na Hnil­čí­ku žije spo­lu 550 oby­va­te­ľov s prie­mer­ným vekom 42,39 roka. Z nich bolo 477 obča­nov vo veku nad 15 rokov a 62 mlad­ších ako 15 rokov.

Zástav­bu obce Hnil­čík v minu­los­ti for­mo­val miest­ny vývoj baníc­tva, v dru­hej polo­vi­ci 19. sto­ro­čia naj­mä výstav­ba veľ­kých ban­ských závo­dov v Bind­te a v Roz­to­kách. V dru­hej polo­vi­ci 20. sto­ro­čia po pre­chod­nom obdo­bí novej výstav­by obec oby­va­teľ­stvo postup­ne opúš­ťa­lo, čo malo aj pozi­tív­ny vplyv na zacho­va­nie objektov.

Pamiat­ky a pozo­ru­hod­né objek­ty obce môže­me trie­diť do via­ce­rých sku­pín: pre­ja­vy ľudo­vej archi­tek­tú­ry z 19. a 20. sto­ro­čia (mlad­šie dre­ve­ni­ce, star­šie obyt­né domy posta­ve­né z kame­ňa), kos­to­ly a iné sak­rál­ne pamiat­ky (kos­tol Pový­še­nia sv. krí­ža, kos­tol Naro­de­nia pan­ny Márie, kos­to­lík v Bind­te, krí­že a pom­ní­ky, cin­to­rí­ny), sta­ré hos­tin­ce na Fur­man­ci, na Cho­tá­ri, obyt­né a iné objek­ty zacho­va­né z výstav­by are­álov ban­ských závo­dov v Roz­to­kách a v Bind­te, relik­ty ban­ských diel („pod­zem­ná goti­ka“) a dobý­vok, pin­go­vé polia, relik­ty ban­ských úprav­ní a pra­žiar­ní, skla­dy výbuš­nín (pra­chár­ní), relik­ty pre­prav­ných ban­ských zaria­de­ní, dvoch želez­níc, lano­viek, brémz, sta­ré ces­ty, sta­ré ban­ské ces­ty, zvo­ny a zvo­nič­ky, zru­bo­vé ško­ly v auten­tic­kej podo­be, objek­ty býva­lých mly­nov, opus­te­né kameňolomy.

Pozi­tí­vom je, že obec Hnil­čík má vypra­co­va­nú vlast­nú Kon­cep­ciu záchra­ny ban­ských tech­nic­kých pamia­tok obce Hnil­čík, kto­rá vznik­la v spo­lu­prá­ci s OZ Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúcnosť.