Sláv­nost­né otvo­re­nie Ban­ské­ho skan­ze­nu v Hnilčíku

Občian­ske zdru­že­nie Hnil­čík pre prí­tom­nosť, pre budúc­nosť a obec Hnil­čík zor­ga­ni­zo­va­li 25. mája 2013 sláv­nost­né otvo­re­nie múzej­nej expo­zí­cie a  štôl­ne Ľud­mi­la ako súčas­tí Ban­ské­ho skan­ze­nu Hnilčík.

Ban­ský skan­zen vzni­kol v roku 2012 dob­ro­voľ­nou čin­nos­ťou čle­nov hnil­číc­ke­ho občian­ske­ho zdru­že­nia. Vypra­co­va­ný pro­jekt finanč­ne pod­po­ri­la Kar­pat­ská nadá­cia z pros­tried­kov USS Košice.

Sláv­nosť sa odo­hra­la v kru­hu pozva­ných hos­tí a obča­nov obce Hnil­čík, kto­rí sa zaslú­ži­li o vznik múzej­ných zbie­rok, ale­bo sa podie­ľa­li na výstav­be skan­ze­nu. Po sláv­nost­ných prí­ho­vo­roch sta­ros­tu obce Vla­di­mí­ra Fabiá­na, pred­se­du občian­ske­ho zdru­že­nia Ing. Mariá­na Jan­ču­ru a pani Lau­ry Dit­te­lo­vej, ria­di­teľ­ky Kar­pat­skej nadá­cie, sa sláv­nost­ne pre­strih­la pás­ka. Prvých náv­štev­ní­kov s obsa­hom jed­not­li­vých múzej­ných expo­zí­cií obo­zná­mil Miloš Greisel.

Dru­hú časť Ban­ské­ho skan­ze­nu Hnil­čík – verej­nos­ti sprí­stup­ne­nú štôl­ňu Ľud­mi­la – prí­tom­ní sláv­nost­ne otvo­ri­li po pre­su­nu­tí sa do miest­nej čas­ti Roz­to­ky. Najprv sa mali mož­nosť obo­zná­miť s his­tó­ri­ou pen­zi­ó­nu Har­mo­ny – pred­tým budo­vy základ­nej ško­ly a ešte pred­tým správ­nej budo­vy (s klo­pač­kou) ban­skej spo­loč­nos­ti, kto­rá dala pre svo­jich zamest­nan­cov posta­viť aj sused­né uni­kát­ne poscho­do­vé obyt­né dre­ve­né domy. Pred ústím štôl­ne Ľud­mi­la bol pred­ne­se­ný výklad o jej his­tó­rií a význa­me tunaj­šie­ho baníc­tva. Temer všet­ci účast­ní­ci sláv­nos­ti potom využi­li prí­le­ži­tosť prvý raz sa prejsť útro­ba­mi toh­to ban­ské­ho diela.

Podu­ja­tie ukon­či­lo pose­de­nie s pohos­te­ním v zaria­de­ní pána Novot­tu, kde Ing. Marián Jan­ču­ra prí­tom­ných for­mou pre­zen­tá­cie obo­zná­mil s baníc­tvom v Hnil­čí­ku a  s ban­ský­mi pamiat­ka­mi a pozo­ru­hod­ný­mi objekt­mi obce Hnilčík.

Celý nároč­ný prog­ram pro­fe­si­onál­ne mode­ro­va­la člen­ka občian­ske­ho zdru­že­nia Beáta Kubi­čá­ro­vá. Z podu­ja­tia vznik­li aj dve repor­tá­že tele­víz­nych spo­loč­nos­tí: celo­štát­nej TA3 a regi­onál­nej Redu­ta Spiš­ská Nová (video TU).