Sta­ré ban­ské die­lo Ľud­mi­la v Roztokách

Je súčas­ťou Ban­ské­ho skan­ze­nu v Hnil­čí­ku ako jeho múzej­ná súčasť umiest­ne­ná v pod­ze­mí. Vstup náv­štev­ní­kov do ban­ské­ho die­la je lega­li­zo­va­ný povo­le­ním Obvod­né­ho ban­ské­ho úra­du Spiš­ská Nová Ves a je mož­ný iba v sprie­vo­de pra­cov­ní­kov Ban­ské­ho skan­ze­nu Hnil­čík. Tí náv­štev­ní­kom poskyt­nú ochran­nú pril­bu, svie­tid­lo a sprie­vod­cov­skú služ­bu spo­je­nú s odbor­ným výkladom.

Ľud­mi­la štôl­ňa bola úče­lo­vým ban­ským die­lom, vyra­ze­ným z údo­lia Roz­toc­ké­ho poto­ka v sever­nom sva­hu kop­ca Borov­niak (v minu­los­ti Stamm­berg). Ide o ban­skú chod­bu, raze­nú do dia­bá­zo­vé­ho masí­vu kop­ca v hor­ni­ne s dob­rý­mi fyzi­kál­no-mecha­nic­ký­mi vlast­nos­ťa­mi. Na kon­ci pria­mej chod­by je vyra­ze­ný sklad výbuš­nín s dvo­j­icou zalo­me­ných vstup­ných cho­dieb a skla­do­vou komorou.

Die­lo vyho­to­vi­la prav­de­po­dob­ne Hor­nos­liez­skej účas­ti­nár­skej spo­loč­nos­ti pre želez­nič­né potre­by Huty pria­teľ­stva („Obersch­le­sis­che Eisen­bahn Bedarfs-Actien-Gesells­chaft in Frie­dens­hül­te, Obersch­le­sien“) na kon­ci 19. sto­ro­čia, keď skú­pi­la všet­ky ban­ské polia na dobý­va­nie želez­ných rúd v Roz­to­kách. Pre usklad­ne­nie v bani pou­ží­va­ných výbuš­nín (dyna­mi­tu) vybu­do­va­la pod­zem­ný sklad, umož­ňu­jú­ci cen­trál­ne uskla­dňo­va­nie a vydá­va­nie výbušnín.

Pre vybu­do­va­nie skla­du výbuš­nín bola zvo­le­ná bola výhod­ná polo­ha – nachá­dza sa pomer­ne blíz­ko ústí vte­daj­ších, opro­ti sebe zaús­te­ných hlav­ných otvár­ko­vých štôl­ní (Dedič­nej štôl­ne Ernest otvá­ra­jú­cej Širo­kú žilu, Dedič­nej štôl­ne Kata­rí­na otvá­ra­jú­cej gigan­tic­kú Hru­bú roz­toc­kú žilu).

Sklad výbuš­nín slú­žil do ukon­če­nia dobý­va­nia rúd v 30. rokoch 20. sto­ro­čia, potom bol opustený.